از مجموعه درآمدی بر فرهنگ
دیپلماسی فرهنگی ایران و عراق
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﺳﺖ...

همسایگی دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، دﻓﺘﺮی ﻗﻄﻮر از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻠﺖ را ﮔﺸﻮده ﮐﻪ در ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﻠﺖ ﭘﺮ از ﺳﻄﻮر درﺧﺸﺎن و ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑین الملل و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﻮزه دﯾﭙﻠﻤﺎسی عمومی ﻧﮕﺎﻫﯽ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط و رواﺑﻂ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﯾﻢ. اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﺳﺖ. از ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺎﯾﮕﺎه راﻫﺒﺮدی ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.

diplomacy-pic-570x298

دیدگاه‌ها
  1. عباس
    ۱۶ آبان ۱۳۹۴

    با سلام
    موضوع بسیار مهم و جذابی است .لطف کنید مطالب بیشتری تهیه و توزیع کنید. ما بسیار مشتاقیم به خصوص موضوع دیپلماسی فرهنگی ایران با کشورای دیگه که یکی از مقدمات مرجعیت علمی است که عراق به برکت اربعین شروع خوبیه .

دیدگاه شما

نام:

پست الکترونیک:

متن:

با ما همراه شوید
.
عضویت در سامانه ها
اگر فقط تمایل به پیگیری فعالیت های ما از طریق رایانامه و پیامک دارید، این قسمت را تکمیل نمایید.

بــهــبــود رونـــد هــا
مدیریت نشر و توزیع محصولات با توجه به ذائقه و نیاز شما از اهداف موسسه مسیر است، اگر تمایل دارید با تکمیل این قسمت به ما در انجام هرچه بهتر این کار یاری دهید.
از کدام محصولات ما استفاده کرده اید؟
کتاب مسیرکتاب مسیر2فلش کارت های مسیرپرونده های راهبردیحلقه های تجربهداده نماکلیپ های تصویریمستند های صوتی
کدام محصول آینده موسسه مسیر مورد نیاز شماست؟
سایت سیر های مطالعاتیمجله راهبردی
چه پیشنهاداتی برای محصولات و روند موسسه مسیر دارید؟

عضویت در سامانه ها

ثبت اطلاعات یا درخواست همکاری با موسسه مسیر

می خواهم با شما همکار شوم
با ما همکار شوید
.
اطلاعات شخصی
وضعیت تأهل: متأهلمجرد

اطلاعات تماس

اطلاعات تحصیلی

ســوابــق فعالیت‌ها

ثبت پیشنهاد همکاری
تماس با ما

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما